ACER -ASSOCIACIÓ

"Conèixer i apreciar és el primer pas per respectar i conservar"

Mobirise

Turó de Montcada

El turó de Montcada és un espai natural protegit que forma part del Parc Natural de la Serra de Collserola en virtut del Decret 146/2010 de 19 d'octubre i què està dins de la XARXA NATURA 2000.

És un lloc emblemàtic del municipi de Montcada i Reixac, tant per la seva història al llar del temps, com per la seva ubicació estratègica.

L'empresa LAFARGE S.A. propietària dels terrenys ha realitzat una inversió important per a la restauració i conservació d'aquest espai natural, l'ordenació d'úsos i posar en valor aquest territori per a contribuir a la divulgació dels valors naturals del Turó de Montcada, a la vegada d'oferir al ciutadà la possibilitat de gaudir del territori amb una actitud responsable.

Mobirise

Acord de Custòdia

L'empresa LAFARGE S.A. i l'entitat ACER han signat un Acord de Custòdia de la Finca del Turó de Montcada.

LAFARGE és propietària dels terrenys que corresponen a 55,76 hectàrees quedant excloses les destinades a usos extractius i industrials.

L’entitat ACER orienta i assessora a la propietat en la gestió de la biodiversitat, conservació del medi natural, ajudes a la millora de la finca i la gestió de l’ús públic, i la realització d’activitats per donar a conèixer l’espai natural respectant els principis del Pla Estratègic de Gestió Integral del Turó de Montcada i del Pla d’Ús Públic.

Totes les accions que es portan a terme és sota la supervisió de l’òrgan gestor del Parc Natural de la Serra de Collserola.

Aquest terrenys estan dins l'àmbit de gestió del Parc Natural de la Serra de Collserola des de l'any 2010.

Mobirise

Antecedents

LAFARGEHOLCIM és una companyia dedicada a la fabricació i comercialització de ciments, amb una instal·lació industrial situada a Montcada i Reixac, que així mateix és propietària de la finca del Turó de Montcada, en el mateix municipi, on ha dissenyat un Pla Estratègic de Gestió Integral i un Pla d'Ús Públic dels espais restaurats per la seva activitat extractiva, que té entre altres objectius el de millorar l'entorn i potenciar i divulgar la biodiversitat de l'espai recuperat.

ACER (Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca), és una entitat especialitzada en la gestió del territori plenament capacitada per dur a terme en el Turó de Montcada les actuacions previstes en el Pla Estratègic de Gestió Integral i en el Pla d'Ús Públic promogut per LAFARGEHOLCIM mitjançant un programa anual consensuat, aprovat i avaluat anualment.

El Turó de Montcada és un lloc emblemàtic del municipi de Montcada i Reixac, amb una llarga història des de temps immemorables, s'ha vist modificat de forma intensiva des de principis del segle XX per l'extracció de recursos geològics per a la fabricació de ciment, reduint-se la seva cota fins als 274 metres en l'actualitat.

La seva importància com a lloc patrimonial rellevant és evident per les troballes de restes prehistòriques, també de restes de l'època dels ibers, i per l'existència de documents que ho citen des de l'any 986, amb el nom de "Montecatano", doncs va ser en aquella època un enclavament estratègic per al control d'entrada a Barcelona, la possessió de la qual va ostentar durant segles la destacada família dels Montcada.

Per tot això, l'emplaçament del Turó sempre ha gaudit d'una ubicació geoestratègic i ja des de l'antiguitat va ser humanitzat en diferents períodes històrics, com testifiquen les restes trobades en coves i antics assentaments d'abans de la romanització. Després en el medioevo un gran castell va regentar i va organitzar el territori des d'aquest emblemàtic Turó.

Primer la guerra de successió i les seves conseqüències posteriors, després la guerra napoleònica i, finalment, la indústria del ciment, han canviat i modelat el seu superfície, deteriorat els seus assentaments i construccions, fins a donar-li el perfil que actualment té.

Practicament la totalitat del Turó és propietat de l'empresa LAFARGE que té la concessió minera número 3.911, atorgada per la Direcció general de Mines en data 22 d'octubre de 1992, per a l'explotació dels recursos calcàries i pissarres de la Secció C (43 hectàrees), avui en fase de restauració. cal assenyalar que LAFARGE, de forma voluntària, va limitar su àrea extractiva a l'àrea de calcàries consentint com a estat final a l'acordat en Comissió de Govern de l'Ajuntament de Montcada i Reixac en 1996.

Mitjançant el Decret 146/2010, de 19 d'octubre, s'aprova la declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i que inclou les 88,61 hectàrees del Turó de Montcada.

L'objectiu principal que es planteja LAFARGE com a propietari d'aquest lloc emblemàtic és restaurar aquest espai biofísic, ordenar els seus usos i posar en valor aquest territori per contribuir a la divulgació dels valors naturals del Turó de Montcada, alhora d'oferir al ciutadà la possibilitat de gaudir del territori amb una actitud responsable.

Mobirise

Objectius Generals

Les parts estan d'acord en la necessitat vigent de fer compatible l'ús del territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials perquè puguin gaudir i respectar-ho totes les persones i també les generacions futures. Aquesta necessitat es converteix al principi rector que inspira en tot moment la interpretació dels pactes que inclou l'ACORD MARC DE CUSTÒDIA i determina el seu valor davant la societat.

Mobirise

Objectius específics

Les parts estan d'acord en la necessitat d'abordar en la superfície identificada com “Turó de Montcada” l'ordenació i regulació de l'ús públic, independitzant-la de les zones d'ús industrial, posant en valor el seu patrimoni històric, etnogràfic i natural per aconseguir el gaudi públic mitjançant la creació de senderes, zones de descans i esplai, espais de reflexió, zones d'interpretació de la naturalesa, etc, tot això amb el component de respecte ambiental cap al patrimoni natural i paisatgístic que el Turó atresora.

En virtut de quant antecedeix, les parts han considerat la conveniència de formalitzar el present ACORD MARC DE CUSTÒDIA, que es regirà pels següents:

- Promoure la restauració dels valors patrimonials i naturals de la finca del Turó de Montcada.

- Vetllar per la conservació i potenciació de la biodiversitat de la finca, mitjançant el seguiment dels paràmetres que posen de manifest aquests valors i la creació i manteniment d'hàbitats diversos.

- Divulgar i posar en valor tots els elements patrimonials i naturals del Turó de Montcada, com a oportunitat del gaudi i l'oci de la ciutadania en la finca.

- Garantir la compatibilitat de les activitats que es duen a terme en el Turó de Montcada amb la resta dels objectius esmentats, ordenant els usos.

ACER durà a terme les actuacions acordades i el seguiment del nivell de compliment d'aquests objectius, amb la periodicitat pactada, mitjançant un PLA D'ACTUACIONS ANUAL, així com, executar les tasques descrites conforme al calendari previst i indicat en el document que es recull en l'ANNEX IV d'aquest Acord.

Mobirise

Contingut

Mitjançant el present ACORD MARC DE CUSTÒDIA, LAFARGEHOLCIM, com a propietària de la superfície identificada com a “finca del Turó de Montcada” assumeix el compromís d'usar aquesta superfície d'acord amb els objectius exposats anteriorment, autoritzant el seguiment a ACER, que com a entitat de custòdia orientarà i assessorarà a la propietat en tot el concernent amb la gestió de la biodiversitat, conservació del medi natural, ajudes a la millora de la finca i gestió de l'ús públic, realització d'activitats educatives, ciutadanes o participatives que, atenent a la legislació sectorial vigent i respectant els principis inspiradors del Pla Estratègic i de Gestió del Turó de Montcada, hagin estat prèviament aprovades en el Pla d'actuacions Anual i s'acordi desenvolupar en la mateixa. Totes les actuacions que es portin a terme seran amb la prèvia autorització i supervisió de l'Òrgan gestor del Parc Natural de la Serra de Collserola.

ACER i la Custòdia del Territori

LandLifeEU. L’Associació ACER treballa per a la conservació i gestió de la biodiversitat.
Destaca l’acord de custòdia que tenim amb la empresa LafargeHolcim

Programa Agrosfera

El Turó de Montcada i l'Acord de Custòdia
Mobirise
XARXA NATURA 2000
Què implica això?

El Turó de Montcada està dins de la Xarxa Natura 2000, que implica això?.

L’objectiu de la Xarxa Natura 2000 és mantenir en un estat de conservació favorable els hàbitat i les espècies d’interès comunitari. Implica que hi ha una sèrie de restriccions i limitacions.
La inclusió d’un territori en la Xarxa Natura 2000 comporta el deure, per part dels propietaris, d’acatar les obligacions derivades de les respectives Directives comunitàries. Per la seva part, les Administracions Públiques han de vetllar i fiscalitzar el seu compliment.

Així mateix ho manifesta l’article 45 de la Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, permetent només la realització de projectes o actuacions en aquests espais si estan plenament justificats i seguint un procediment força estricte.
En general, algunes activitats com sol ser el cas dels usos forestals, cinegètics, recreatius i esportius, queden molt restringits. I són incompatibles les activitats industrials, les extractives, l’abocament o eliminació de residus, determinades activitats esportives, l’acampada, els complexos hotelers i recreatius així com l’establiment d’àrees de caça.

La Unió Europea va aprovar l’any 1992 la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, més coneguda com la Directiva hàbitats. Com a precedent s’havia aprovat, tretze anys abans, la Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres (recollida per la Directiva hàbitats), i coneguda com la Directiva de les aus. Aquestes dues normes, que posteriorment van ser transposades en la legislació de l’Estat espanyol, són el marc legal per a la creació de la Xarxa Natura 2000.

L’objectiu global de la Directiva hàbitats és “contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori europeu dels estats membres”. Per tant, la Directiva pretén conservar la biodiversitat protegint alhora els hàbitats i les espècies. El principal instrument per assolir aquest objectiu, tot i que no l’únic, és la Xarxa Natura 2000, un sistema europeu coherent d’àrees protegides que hauria d’integrar mostres representatives dels hàbitats naturals d’interès comunitari, d’una banda, i dels hàbitats de les espècies d’interès comunitari, de l’altra. El concepte d’interès comunitari depèn de si s’aplica a un hàbitat o a una espècie, però a grans trets vol dir que tant l’un com l’altra es troben amenaçats de desaparició, tenen una àrea de distribució reduïda o requereixen especial atenció a causa de la seva singularitat.

La Xarxa Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais: les zones especials de conservació (ZEC) i les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA). Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva hàbitats. Prèviament a aquesta designació, però, cal que la Comissió Europea (CE), de conformitat amb els estats membres, classifiqui com a llocs d’importància comunitària (LIC) els espais proposats.

©ACER-ASSOCIACIO 2024

This page was designed with Mobirise